REGULAMIN KONKURSU

„Zrób sobie wakacje!”

§ 1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1.  Konkurs – konkurs pn. „Zrób sobie wakacje!” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Organizator –  Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Jasielskiej 10a, 60-476 Poznań, NIP 9721241158, Regon 302250849, wpisana do krajowego rejestru przedsiębiorców, pod numerem KRS  437232. Organizator jest fundatorem nagród oraz wydającym nagrodę w rozumieniu art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 kodeksu cywilnego.
 3. Partner techniczny Konkursu – Chapter 1 Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bolesława Limanowskiego 10/12, 60-744 Poznań, NIP 779-241-52-51, Regon 302498220,  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000472120. Partner techniczny wykonuje czynności związane z organizacją Konkursu.
 4. Strona - strona internetowa prowadzona pod adresem www.zrobsobiewakacje.neonail.pl
 5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła swój udział w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Komisja – komisja konkursowa składająca się z osób wskazanych przez Organizatora w liczbie  4 (czterech).
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs trwa od dnia 17 czerwca 2019 roku od godz. 9:00 do dnia 4 sierpnia 2019 roku do godz. 23:59, kiedy to możliwe jest dokonywanie Zgłoszeń. Okres trwania Konkursu przedłużony jest o okres niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j.:Dz. U. z 2018 poz. 165 ze zm.).

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Partnera technicznego, a także członkowi ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: małżonka, wstępnych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

§ 4. Zasady oraz warunki prowadzenia Konkursu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nabycie w okresie trwania Konkursu (od dnia 17 czerwca 2019 roku do dnia 4 sierpnia 2019 roku) dwóch (2) lakierów marki NeoNail z kolekcji Sunmarine i dokonanie na Stronie zgłoszenia w Konkursie (Zgłoszenie).
 2. Zgłoszenie składa się z pięciu kroków:
  1. Krok1 – wybór (poprzez zaznaczenie) trzech (3) kolorów lakierów NeoNail z letniej kolekcji Sunmarine Collection,
  2. Krok 2- wybór (poprzez zaznaczenie) jednej (1) koszulki z napisem,
  3. Krok 3 – wybór (poprzez zaznaczenie) jednej (1) wymarzonej destynacji podróży,
  4. Krok 4 – wybór (poprzez zaznaczenie) jednego (1) określenia opisującego oczekiwania Uczestnika w stosunku do wymarzonej podróży.
  5. Krok 5 – stworzenie, na podstawie wyborów dokonanych w ramach Kroków 1-4, krótkiej pracy literackiej (maksymalnie kilka zdań/wersów) opisującej wymarzoną podróż Uczestnika. W swoim utworze Uczestnik jest zobowiązany wykorzystać co najmniej jedną nazwą lakieru NeoNail spośród nazw wybranych przez Uczestnika w ramach Kroku 1.
  6. Krok 6 – podanie danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (łącznie z krajem), numeru telefon oraz adresu e-mail.
 3. Konkurs polega na uzupełnieniu wszystkich pięciu Kroków w ramach Zgłoszenia i stworzeniu – w oparciu o wybory dokonane w ramach Kroków 1-4 - jak najbardziej kreatywnej, ciekawej odpowiedzi na zadanie konkursowe, którym jest opis w ramach Kroku 5 wymarzonej podróży z wykorzystaniem co najmniej jednej nazwy lakieru NeoNail z kolekcji Sunmarine spośród nazw wybranych przez Uczestnika w ramach Kroku 1 (Zadanie konkursowe).
 4. Aby wziąć udział w Konkursie należy, w terminie od dnia 17 czerwca 2019 roku od godz. 9:00 do dnia 4 sierpnia 2019 roku do godz. 23:59, łącznie:
  1. dokonać Zgłoszenia zgodnie z ust .2 powyżej,
  2. udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych zgodnie z Krokiem 6 Zgłoszenia oraz
  3. załączyć do Zgłoszenia skan lub zdjęcie dowodu zakupu dwóch (2) lakierów NeoNail z kolekcji Sunmarine dokonanego w okresie trwania Konkursu (paragon, faktura).
 5. Z zastrzeżeniem zdania następnego i ust. 8 poniżej, Zgłoszenia bez załączonego dowodu zakupu dwóch (2) lakierów NeoNail z kolekcji Sunmarine dokonanego w okresie trwania Konkursu (paragon), nie będą przedmiotem oceny Komisji.
 6. Odpowiedzi na Zadanie konkursowe nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, łamiących normy społeczne lub obyczajowe – tego rodzaju Zgłoszenia, jak też Zgłoszenia zawierające treści będące niezgodne z założeniami Konkursu, nie będą brane pod uwagę, tj. nie będą przedmiotem oceny Komisji.
 7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że treści zgłoszone w Konkursie stanowią przejaw jego/jej własnej twórczej działalności, oraz że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawo osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiąże się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw do Organizatora.
 8. Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Zgłoszeń, przy czym jeden dowód zakupu dwóch (2) lakierów NeoNail z kolekcji Sunmarine upoważnia do złożenia tylko jednego Zgłoszenia.

§ 5. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Organizator podda ocenie odpowiedzi na Zadanie konkursowe opublikowane w trybie określonym w niniejszym Regulaminie. Przy ocenie odpowiedzi na Zadanie konkursowe Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami:
  1. Kreatywność i zaangażowanie Uczestnika – pod tym kryterium oceniona zostanie ciekawość Zadania konkursowego oraz nakład pracy, jaką musiał wykonać Uczestnik w celu stworzenia Zadania konkursowego,
  2. Estetyka wykonania – pod tym kryterium oceniona zostanie wyrazistość oraz zrozumiałe sformułowania,
  3. Forma wykonania – pod tym kryterium oceniona zostanie technika literacka użyta przez Uczestnika do stworzenia Zadania konkursowego – im trudniejsza technika, tym wyżej zostanie ocenione Zadanie konkursowe,
  4. Zgodność Zadania konkursowego z tematyką Konkursu – Zadanie konkursowe musi opisywać wymarzoną podróż Uczestnika oraz spełniać warunki określone w § 4 ust. 2 Regulaminu,
  5. Twórcze i artystyczne podejście do realizacji Zadania konkursowego – pod tym kryterium ocenione zostaną walory/cechy artystyczne Zadania konkursowego.
 2. Komisja dokona codziennie w okresie trwania Konkursu spośród prawidłowo złożonych poprzedniego dnia Zgłoszeń wyboru trzech (3) Zwycięzców Nagrody Dziennej, których odpowiedzi ocenione zostaną przez Komisję najwyżej.
 3. Komisja na zakończenie każdego pełnego tygodnia trwania Konkursu, dokona spośród prawidłowo złożonych w minionym tygodniu Zgłoszeń wyboru dziesięciu (10) Zwycięzców Nagrody Tygodniowej, których odpowiedzi ocenione zostaną przez Komisję najwyżej. Wybór Zwycięzców  Nagrody Tygodniowej dokonywany będzie w okresie trwania Konkursu siedmiokrotnie w dniach:
  1. 24.06.2019 r.,
  2. 1.07.2019 r.,
  3. 8.07.2019 r.,
  4. 15.07.2019 r.,
  5. 22.07.2019 r.,
  6. 29.07.2019 r.,
  7. 5.08.2019 r..
 4. Komisja w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu Konkursu, tj. dnia 9 sierpnia 2019 r. dokona spośród prawidłowo złożonych w okresie trwania Konkursu Zgłoszeń wyboru jednego (1) Zwycięzcy Nagrody Głównej, którego odpowiedź na Zadanie konkursowe w ramach Konkursu zostanie oceniona najwyżej przez Komisję..
 5. Każdy Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wysłanie wiadomości e-mail w terminie 24 godzin od dokonania wyboru Zwycięzcy przez Komisję.

§ 6. Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie (dalej łącznie określanymi jako Nagrody) jest:
  1. Sto czterdzieści siedem (147) sztuk nagród rzeczowych w postaci zestawu trzech (3) lakierów NeoNail (Nagroda Dzienna),o wartości 89,70 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt dziewięć złotych 70/100 każda,
  2. Siedemdziesiąt (70) sztuk nagród rzeczowych w postaci jednej (1) koszulki z napisem (Nagroda Tygodniowa) o wartości 55  zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć złotych) każda,
  3. Jedna (1)  sztuka nagrody w postaci vouchera (bonu) do biura podróży wskazanego przez Organizatora o wartości 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Nagroda Główna). Zwycięzcy Nagrody Głównej przyznana będzie Nagroda Główna oraz jedna nagroda pieniężna, o której mowa w  ust. 2 poniżej.
 2. Organizator przyznaje Zwycięzcy Nagrody Głównej dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody Głównej. Od łącznej wartości Nagrody Głównej Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami) i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego. Nagroda nie podlega wymianie na nagrodę innego rodzaju, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 3. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
 4. Nagroda zostanie wydana przez Organizatora Zwycięzcy w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania przez Organizatora danych niezbędnych do wydania nagród, o których mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu, poprzez przesłanie kurierem na adres zamieszkania podany przez Zwycięzcę, wyłącznie na terytorium Polski..
 5. W przypadku podania przez Zwycięzcę błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody.

§ 7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres Partnera technicznego Konkursu – Chapter1 sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-744), ul. B. Limanowskiego 10/12 z dopiskiem "Reklamacja – Zrób sobie wakacje!” lub w formie elektronicznej na adres zrobsobiewakacjeneonail@chapter1.pl, nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, tj. nie później niż do dnia 1 września 2019 roku.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub w formie elektronicznej przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w reklamacji, nie później niż w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.
 4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz osób trzecich, jeśli w treści Zadania konkursowego Uczestnik wskazał dane osobowe osób trzecich jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Jasielskiej 10a, 60-476 Poznań.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO” oraz w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu, podane w związku z udziałem w Konkursie, będą przetwarzane przez Organizatora, na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika Konkursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);, w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia Nagród, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia Konkursu lub do momentu skorzystania przez Uczestnika Konkursu z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych lub do momentu skorzystania przez Uczestnika Konkursu z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody (co będzie jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie). Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu obejmuje także rozpowszechnienie w publicznej sieci Internet jego imienia i nazwiska – w związku z przeprowadzeniem Konkursu i w celu ogłoszeniem wyników Konkursu. Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. W przypadku danych osobowych osób trzecich pozyskanych od Uczestnika Konkursu, Uczestnik zapewnia, że otrzymał stosowną zgodę osób trzecich na przetwarzanie ich danych przez Administratora. , 
 5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 6. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem (Organizatorem) pod adresem e-mail: gdpr@cosmogroup.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora (Organizatora) podanym w §1 Regulaminu.
 7. Dane osobowe Uczestników konkursu oraz osób trzecich mogą zostać przekazane firmom, którym Organizator zleca wykonywanie czynności podczas organizowania i prowadzenia Konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności Partnerowi technicznemu Konkursu oraz firmie kurierskiej, za pośrednictwem której Organizator dostarczy nagrody. 

§ 9. Postanowienia końcowe, Prawa autorskie

 1. Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem: www.zrobsobiewakacje.neonail.pl/regulamin oraz w siedzibie Organizatora.
 2. W kwestiach nieuregulowanych  Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Konkursu i nagrody mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Z chwilą zgłoszenia odpowiedzi na Zadanie konkursowe w trybie określonym w Regulaminie Organizator nabywa, bez odrębnej odpłatności, licencję niewyłączną na korzystanie z autorskich praw majątkowych do zgłoszonej odpowiedzi na Zadanie konkursowe (określanej w niniejszym paragrafie Regulaminu jako „Utwór”) uprawniającą do korzystania z Utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
  1. wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nie prowadzące do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;
  3. rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  4. rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym również za pośrednictwem sieci Internet;
  5. oznaczanie wszelkich towarów i usług, w tym także zarejestrowanie jako znaku towarowego, usługowego, wzoru przemysłowego, a także innych praw własności przemysłowej;
  6. używanie jako znaku handlowego, logo, nazwy czy jakiegokolwiek innego rodzaju oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę lub oferowane przez niego towary lub usługi;
  7. modyfikacja Utworu, łączenie go z innymi utworami lub materiałami, wykorzystanie Utworu w całości lub we fragmentach;
  8. wykorzystania utworu w komunikacji marketingowej Organizatora, tj. we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego oraz interaktywnego,  niezależnie od postaci i formy, w tym w reklamie typu ATL (above-the-line) z wykorzystaniem medialnych środków oddziaływania (np. telewizja, prasa, tzw. outdoor - reklama zewnętrzna, internet) oraz BTL (below-the-line) z wykorzystaniem pozamedialnych środków oddziaływania (POS-y, stoiska wystawowe, wystawy sklepowe, stojaki, bannery, ulotki, itp.).
 5. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora i niniejszym wyraża zgodę na dokonywanie przez niego przeróbek i modyfikacji Utworu w toku korzystania przez Organizatora. W razie, gdy przeróbki i modyfikacje Utworu, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Organizatora. Uczestnik Konkursu równocześnie przenosi na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu.
 6. Uczestnik Konkursu niniejszym upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich do Utworu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania wobec Organizatora oraz osób trzecich, którzy zostaną upoważnieni przez Organizatora do korzystania z Utworu. Równocześnie Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do udzielania upoważnienia do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich do Utworu osobom trzecim wskazanym w zdaniu poprzednim.
 7. Z chwilą zgłoszenia odpowiedzi na Zadanie konkursowe w trybie określonym w Regulaminie Uczestnik wyraża zgodę na udzielanie przez Organizatora dalszych licencji do korzystania z Utworu (w tym na rzecz Partnera technicznego) dla celów przeprowadzenia Konkursu i promocji Organizatora.
 8. W przypadku odpowiedzi na Zadanie konkursowe niestanowiącej utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Organizator nabywa, bez odrębnej odpłatności, z chwilą zgłoszenia odpowiedzi na Zadanie konkursowe wszelkie prawa do korzystania z nagrodzonej odpowiedzi na Zadanie konkursowe w ramach działalności marketingowej i promocyjnej Organizatora, w zakresie odpowiadającym zakresowi określonemu w ust. 4 powyżej.
 9. Dla uniknięcia wątpliwości, Organizator zaznacza, że zgody i licencje, o których mowa w 4-6 powyżej, nabywane są przez Organizatora, również co do odpowiedzi na Zadanie konkursowe, które nie zostały nagrodzone.